Clay

ZSR-101: Terra Cotta (Muscles)
ZSR-102: Natural (Tendons)
ZSR-104: Red (Arteries)
ZSR-105: Orange (Digestive System)
ZSR-106: Yellow (Nerves)
ZSR-107: Green (Lymphatic System)
ZSR-108: Blue (Veins)
ZSR-111: Clay Sampler